ZESPÓŁ SZKÓŁ W GORAJU

Przedszkole Samorządowe w Goraju

Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława

Sikorskiego w Goraju

ul.Bednarska 8, 23-450 Goraj   tel./fax 84 685 80 25 zsgoraj@wp.pl

 

INFORMACJE

Wysokość opłaty za dożywianie w miesiącu:

PAŹDZIERNIK

 

Stawka miesięczna dla  grupy Starszaków (kl 0)  : 59,40

 

Stawka miesięczna dla uczniów Szkoły Podstawowej :59,40

 

 

Stawka miesięczna dla dziecka w grupie Krasnale,Smerfy i Skrzaty jest podawana indywidualnie na tablicy ogłoszeń .

 

Stawka dla nauczyciela szkoły: 103,40

Stawka dla nauczyciela przedszkola: 108,10

OPŁATY

 

Opłatę  za dożywianie  należy uiszczać przelewem na konto szkoły nr:

 06 9602 0007 2000 5272 2000 0002

 do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca  zgodnie z otrzymanym naliczeniem, które podaje intendent.

Za datę dokonania wpłaty  przyjmuje się dzień wpływu  pieniędzy na konto szkoły.

Wpłata po tym dniu skutkuje naliczeniem odsetek.

Każdą opłatę należy wpłacać zgodnie z otrzymanym naliczeniem od intendentki.

 

W tytule przelewu proszę podać ! ! !

 

- opłata za obiady za miesiąc …….

- imię i nazwisko dziecka/nauczyciela

-Klasa

-Szkoła: skrót SP lub GP (nauczyciele: ZS)

Zarządzenie

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół w Goraju

 nr 8/2018 z dn. 1 października 2018 roku

w sprawie zasad i trybu dokonywania odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej od 1 października 2018 r.

Dyrektor Zespołu szkół w Goraju zarządza co następuje:

  1. Opłaty za wyżywienie rodzice  oraz nauczyciele wpłacają osobiście w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na konto:

 06 9602 0007 2000 5272 2000 0002.

  1. Za datę dokonania wpłaty  przyjmuje się dzień wpływu  pieniędzy na konto szkoły.
  2. Wpłata po tym dniu skutkuje naliczeniem odsetek.
  3. W przypadku niedokonania wpłaty w w/w terminie, uczeń lub nauczyciel zostanie skreślony z listy korzystających ze stołówki szkolnej.
  4. Nieobecność korzystającego z dożywiania, rodzice lub odpowiednio nauczyciele zgłaszają  intendentowi osobiście lub telefonicznie.
  5. Tylko zgłoszenie intendentowi informacji o nieobecności  jest podstawą do dokonania odliczeń.
  6. Odliczenia będą dokonywane w następnym miesiącu.
  7. W związku z zamknięciem roku obrotowego, w miesiącu grudniu odliczenia są możliwe jedynie za nieobecności zgłoszone do 21 dnia miesiąca. Począwszy od 22 grudnia odliczeń nie dokonuje się.
  8. Intendent do 5 dnia każdego miesiąca informuje o terminie i kwocie miesięcznej odpłatności za wyżywienie, umieszczając stosowne ogłoszenie na tablicy ogłoszeń.

Elżbieta Różańska

Dyrektor Zespołu Szkół w Goraju

 

Podpis na oryginale

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )