ZESPÓŁ SZKÓŁ W GORAJU

Przedszkole Samorządowe w Goraju

Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława

Sikorskiego w Goraju

ul.Bednarska 8, 23-450 Goraj   tel./fax 84 685 80 25 zsgoraj@wp.pl

 

INFORMACJE

Wysokość opłaty za dożywianie w miesiącu:

luty

 

Wysokość opłaty za obiady  w lutym wynosi:

 

Szkoła Podstawowa kl 0    - 60 zł

Szkoła Podstawowa kl 1-3  - 60 zł

Nauczyciele P - 110 zł

Nauczyciele ZS- 110 zł

 

Opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu wywieszone są na tablicy ogłoszeń.

 

 

 

 

DZIENNE STAWKI ZA DOŻYWIANIE OD 1 WRZEŚNIA 2020

Uczniowie  -3,00 zł

Dzieci w Przedszkolu - 5,00 zł

Nauczyciele - 5,50 zł

 

Rozliczenia opłat za korzystanie z wyżywienia kl. 1-8

 

Za niewykorzystane w danym miesiącu posiłki przysługuje odpis w następnym miesiącu rozliczeniowym.

Odliczenia za obiady będą uwzględnione po telefonicznym zgłoszeniu do sekretariatu nieobecności dziecka w szkole.

Odliczeniu podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku od pierwszego dnia nieobecności.

Na bieżąco odliczeń nie ma, za wyjątkiem wypisu dziecka ze szkoły lub w sytuacjach wyjątkowych po ówczesnym uzgodnieniu z intendentką.

Rodzic sam nie może odliczać nieobecności dziecka.

Nadpłaty jakie mogą zostać na koniec roku szkolnego są zwracane na konto rodzica lub przechodzą na następny rok szkolny.

 

                                                                                                                                                   Elżbieta Różańska

                                                                                                                                     Dyrektor Zespołu Szkół w Goraju

 

OPŁATY

 

Opłatę  za dożywianie  należy uiszczać przelewem na konto szkoły nr:

 06 9602 0007 2000 5272 2000 0002

 do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca  zgodnie z otrzymanym naliczeniem, które podaje intendent.

Za datę dokonania wpłaty  przyjmuje się dzień wpływu  pieniędzy na konto szkoły.

Wpłata po tym dniu skutkuje naliczeniem odsetek.

Każdą opłatę należy wpłacać zgodnie z otrzymanym naliczeniem od intendentki.

 

W tytule przelewu proszę podać ! ! !

 

- opłata za obiady za miesiąc …….

- imię i nazwisko dziecka/nauczyciela

-Klasa

-Szkoła: skrót SP lub GP (nauczyciele: ZS)

Zarządzenie

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół w Goraju

 nr 8/2018 z dn. 1 października 2018 roku

w sprawie zasad i trybu dokonywania odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej od 1 października 2018 r.

Dyrektor Zespołu szkół w Goraju zarządza co następuje:

  1. Opłaty za wyżywienie rodzice  oraz nauczyciele wpłacają osobiście w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na konto:

 06 9602 0007 2000 5272 2000 0002.

  1. Za datę dokonania wpłaty  przyjmuje się dzień wpływu  pieniędzy na konto szkoły.
  2. Wpłata po tym dniu skutkuje naliczeniem odsetek.
  3. W przypadku niedokonania wpłaty w w/w terminie, uczeń lub nauczyciel zostanie skreślony z listy korzystających ze stołówki szkolnej.
  4. Nieobecność korzystającego z dożywiania, rodzice lub odpowiednio nauczyciele zgłaszają  intendentowi osobiście lub telefonicznie.
  5. Tylko zgłoszenie intendentowi informacji o nieobecności  jest podstawą do dokonania odliczeń.
  6. Odliczenia będą dokonywane w następnym miesiącu.
  7. W związku z zamknięciem roku obrotowego, w miesiącu grudniu odliczenia są możliwe jedynie za nieobecności zgłoszone do 21 dnia miesiąca. Począwszy od 22 grudnia odliczeń nie dokonuje się.
  8. Intendent do 5 dnia każdego miesiąca informuje o terminie i kwocie miesięcznej odpłatności za wyżywienie, umieszczając stosowne ogłoszenie na tablicy ogłoszeń.

Elżbieta Różańska

Dyrektor Zespołu Szkół w Goraju

 

Podpis na oryginale

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )