ZESPÓŁ SZKÓŁ W GORAJU

Przedszkole Samorządowe w Goraju

Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława

Sikorskiego w Goraju

ul.Bednarska 8, 23-450 Goraj   tel./fax 84 685 80 25 zsgoraj@wp.pl

 

Informacja dotycząca sprawozdań

 

Zgodnie z § 34 ust. 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r.
w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 342 z późn. zm) sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół w Goraju za 2019 rok zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Goraj pod adresem:

 

https://uggoraj.bip.lubelskie.pl/index.php?id=409

 

 

 

Zgodnie z § 34 ust. 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2017r. poz. 1911 z późn. zm) sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół w Goraju za 2018 rok zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Goraj pod adresem:

 

                             https://uggoraj.bip.lubelskie.pl/index.php?id=381

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )